020 - 672 35 35

info@allington.nl

Artikel I – Organisatiestructuur

 1. Allington Real Estate Advisors is een B.V. met beperkte aansprakelijkheid die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Amsterdam onder nummer 68502184.
 2. De Algemene Voorwaarden & Tarieven Allington zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, behoudens wijzigingen in deze voorwaarden & tarieven welke door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. In de Algemene Voorwaarden & Tarieven Allington wordt verstaan onder opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft en onder opdrachtnemer: Allington.
 3. Alle opdrachten worden met terzijdestelling van artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Allington. Slechts Allington is verantwoordelijk voor uitvoering van opdrachten. Niettemin staat het Allington vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid te laten uitvoeren door de door haar aan te wijzen (individuele) maten, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die besloten vennootschappen en al de overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van Allington werkzaam zijn. Een opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door Allington is aanvaard.
 4. Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden & Tarieven zijn mede gemaakt ten behoeve van de (individuele) aandeelhouders, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die besloten vennootschappen en al de overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van Allington werkzaam zijn. Waar in deze Algemene Voorwaarden & Tarieven gesproken wordt van Allington, zijn daarmee, voor zover de context dit toelaat, derhalve tevens bedoeld de (individuele) aandeelhouders, de hiervoor bedoelde besloten vennootschappen, de bestuurders van die besloten vennootschappen en al de overige personen die ten behoeve van en/of in dienst van Allington werkzaam zijn.

Artikel II – Algemene bepalingen

 1. Deze Algemene Voorwaarden & Tarieven zijn van toepassing op dienstverlening met betrekking tot onroerend goed. Voor zover niet anders blijkt wordt onder onroerend(e) goed(eren) verstaan onroerende zaken en beperkte rechten daarop.
 2. In geval een opdracht wordt verstrekt door meer dan één (rechts)persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan Allington verschuldigd zijn.
 3. In geval van overlijden van de opdrachtgever eindigt de opdracht op het tijdstip waarop Allington van het overlijden kennis krijgt. Het bepaalde in artikel III.20 is van overeenkomstige toepassing.
 4. Vorderingen wegens verschuldigd honorarium, verschotten en andere gemaakte kosten zijn opeisbaar indien en zodra de opdracht is uitgevoerd of om een andere reden eindigt, tenzij uit deze voorwaarden anders blijkt of opdrachtgever en Allington anders overeenkomen. Opdrachtgever en Allington kunnen betaling vooruit door de opdrachtgever overeenkomen. Verschotten en overige kosten kunnen middels tussentijdse afrekening aan opdrachtgever worden gefactureerd.
 5. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijke betaling van honoraria, verschotten of onkosten is verzocht en van wie binnen 14 dagen nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die Allington vanaf het moment van verstrijken van deze 14 dagen zowel in als buiten rechte ter inning van haar vordering maakt. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd; het rentepercentage is gelijk aan de wettelijke rente (art. 6:120 BW). Deze aansprakelijkheid voor inningskosten en verschuldigdheid van rente vervalt, indien en voor zover dit wordt beslist bij uitspraak van een rechter, in samenhang met diens oordeel dat het door Allington aan honoraria, verschotten of onkosten in rekening gebrachte bedrag niet verschuldigd is.
 6. Bij het inschakelen van derden zal Allington zoveel als mogelijk overleg met opdrachtgever voeren. Allington is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming van deze ingeschakelde derden. Allington is eveneens niet aansprakelijk indien -een deel van- de opdracht buiten Nederland wordt uitgevoerd door Allington.

Artikel III – Diensten inzake tot stand komen van overeenkomsten

 1. Onder opdracht wordt voor zover niet anders blijkt in dit hoofdstuk verstaan een opdracht tot het verlenen van diensten met betrekking tot het tot stand komen van een overeenkomst inzake onroerend goed en het verlenen van overige advieswerkzaamheden.
 2. Allington draagt zorg dat de opdrachtgever beschikt over informatie omtrent het dienstenpakket van Allington, de rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de opdracht en de gebruikelijke gang van zaken bij transacties/adviezen met betrekking tot onroerend goed en financieringen.
 3. Indien Allington iemand beschouwt als opdrachtgever maar deze het bestaan van de opdracht betwist en het bestaan van de opdracht niet blijkt uit een door de opdrachtgever ondertekend en aan Allington gericht stuk, ontbeert Allington het recht op betaling wegens honorarium, verschotten of onkosten, tenzij het bestaan van de opdracht op een andere wijze kan worden aangetoond.
 4. Tenzij anders overeengekomen staan de opdrachtgever uit hoofde van zijn opdracht onder meer de volgende diensten ter beschikking:
  a)  bespreking van en advies omtrent de mogelijkheden om tot de beoogde overeenkomst te komen;
  b)  inschatting van de waarde(n) van het desbetreffende onroerend goed;
  c)  besteding van aandacht aan juridische, fiscale, bouwkundige en andere van belang zijnde aspecten;
  d)  advies over en het voeren van onderhandelingen;
  e)  begeleiding bij de afwikkeling.
 5. Allington onthoudt zich van het aanvaarden van een opdracht met betrekking tot een onroerend goed ter zake waarvan zij reeds opdracht heeft van een andere opdrachtgever. Zodra uit een lopende opdracht voortvloeit dat Allington aan die opdrachtgever een dienst verleent met betrekking tot onroerend goed ten aanzien waarvan hij tegelijkertijd uit hoofde van een andere lopende opdracht een dienst zou moeten verlenen aan een andere opdrachtgever, terwijl het verlenen van de dienst aan de ene opdrachtgever in strijd is met het belang van de andere opdrachtgever, dan overlegt Allington met, naar haar keuze, elk van deze opdrachtgevers of één van hen. Allington opent dit overleg in ieder geval zodra het stadium van onderhandelingen tussen de betreffende opdrachtgevers wordt bereikt. Het overleg dient te leiden tot het opschorten of eventueel beëindigen van één van de opdrachten. Bij het overleg stelt Allington tevens de mogelijkheid aan de orde dat de opdrachtgever wiens opdracht wordt opgeschort of beëindigd een collega- vastgoeddeskundige inschakelt. Komt, al dan niet in strijd met het voorgaande, tussen de opdrachtgevers een overeenkomst tot stand, dan kan Allington in gevallen waarin de wet zich niet tegen het in rekening brengen van courtage verzet, daaraan slechts ten opzichte van één van hen het recht op courtage ontlenen.
 6. De opdracht als zodanig houdt geen volmacht aan Allington in tot het sluiten van overeenkomsten namens de opdrachtgever. Aan de opdracht kunnen echter volmachten worden verbonden en deze kunnen ook later worden verstrekt.
 7. De opdrachtgever onthoudt zich van activiteiten die Allington bij het vervullen van haar opdracht kunnen belemmeren of haar activiteiten kunnen doorkruisen. De opdrachtgever maakt geen gebruik van soortgelijke diensten van anderen dan Allington, behoudens in het geval schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt. Hij brengt buiten Allington om geen overeenkomst tot stand en voert daartoe ook geen onderhandelingen.
 8. Indien een opdrachtgever aan verschillende opdrachtnemers opdracht geeft, zijn de bepalingen van dit hoofdstuk onverkort op elk van deze opdrachten van toepassing en is de opdrachtgever derhalve aan elk van deze opdrachtnemers overeenkomstig dit hoofdstuk vergoeding van verschotten, onkosten en courtage verschuldigd, behoudens in zoverre met één of meer van deze opdrachtnemers daaromtrent uitdrukkelijk andere afspraken zijn gemaakt.
 9. Een opdracht loopt voor onbepaalde tijd. Deze eindigt onder meer door:
  a)  vervulling door Allington;
  b)  intrekking door de opdrachtgever;
  c)  teruggaaf door Allington.
 10. Allington heeft haar opdracht vervuld, zodra de beoogde overeenkomst tot stand is gekomen en/of het advies is afgerond. Het vervuld zijn van de opdracht laat onverlet haar uit de opdracht voortvloeiende verplichting om de opdrachtgever bij de afwikkeling te begeleiden. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het vervuld zijn van de opdracht daarvan afhankelijk. Teruggaaf van de opdracht door Allington is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden. Als gewichtige reden wordt in elk geval beschouwd:
  a)  de onder artikel III.5, tweede en volgende volzinnen beschreven situatie;
  b)  verstoring van de relatie tussen Allington en opdrachtgever.
  Het intrekken of teruggeven van een opdracht dient schriftelijk te geschieden. Als datum voor een beëindiging van de opdracht geldt de datum, waarop Allington respectievelijk de opdrachtgever de schriftelijke mededeling inzake het intrekken of teruggeven ontvangt of de in die mededeling genoemde latere datum. Bij beëindiging of opschorting van de opdracht kunnen kosten in rekening worden gebracht overeenkomstig het bepaalde in artikel III.19, 20 en 21. Na het einde van de opdracht kunnen courtageverplichtingen ontstaan overeenkomstig het bepaalde in artikel III.12.

  Courtage
 11. De opdrachtgever is aan Allington courtage verschuldigd indien tijdens de looptijd van de opdracht een overeenkomst tot stand komt, ook al wijkt deze af van de opdracht (bijv. verkoop in plaats van verhuur of verhuur in plaats van verkoop). Dit geldt ook indien deze overeenkomst niet het gevolg is van door Allington verleende diensten.
 12. De opdrachtgever is eveneens courtage verschuldigd indien de overeenkomst weliswaar tot stand komt na het einde van de opdracht maar het gevolg is van handelen in strijd met artikel III.7 of deze totstandkoming verband houdt met dienstverlening van Allington aan de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht. Dit verband wordt, behoudens tegenbewijs, verondersteld aanwezig te zijn indien de overeenkomst tot stand komt binnen zes maanden na het einde van de opdracht. Indien de opdracht eindigt als gevolg van intrekking door de opdrachtgever en de opdrachtgever bij de intrekking een termijn in acht neemt, is bovengenoemde periode van zes maanden zoveel korter als er tijd ligt tussen het moment waarop Allington de schriftelijke mededeling inzake de intrekking ontvangt en dat waarop de opdracht eindigt. Het voorgaande geldt niet indien ten tijde van het einde van de opdracht een soortgelijke opdracht aan een professionele vastgoeddeskundige is verstrekt en deze opdracht op het moment van totstandkoming van de overeenkomst nog loopt.
 13. Wanneer een tot stand gekomen overeenkomst door wanprestatie van één der partijen of om andere reden niet tot uitvoering komt, laat dit het recht van Allington op courtage onverlet. Bij overeenkomsten, waarvan de definitieve totstandkoming of de verplichting tot uitvoering, krachtens een tot de overeenkomst behorend beding, afhankelijk is van een opschortende of ontbindende voorwaarde, is ook het recht op courtage daarvan afhankelijk, tenzij één van partijen of beide de betreffende voorwaarde niet overeenkomstig de strekking hanteren.
 14. Het bedrag van de courtage is afhankelijk van de soort en inhoud van de tot stand gekomen overeenkomst, ook al wijkt deze af van de opdracht en ongeacht of de overeenkomst tijdens de looptijd van de opdracht dan wel na het einde daarvan tot stand komt. Het bedrag wordt bepaald door hetgeen Allington en de opdrachtgever zijn overeengekomen. Wanneer een courtageverplichting overeenkomstig het bepaalde in artikel III.12 ontstaat na het einde van de opdracht, Allington nauwelijks werkzaamheden heeft verricht en de opdrachtgever daar niet of nauwelijks voordeel van heeft gehad, bedraagt de courtage een naar redelijkheid vast te stellen deel van het tarief.
 15. Onder de totstandkoming van een overeenkomst wordt tevens verstaan het door opdrachtgever meewerken aan een handeling als gevolg waarvan het onroerend goed geheel of gedeeltelijk wordt verkocht, verhuurd of toebedeeld aan de opdrachtgever en/of een derde en in verband daarmee de uitvoering van de opdracht geen verdere voortgang vindt.
 16. Over de kosten verbonden aan de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst, zoals notariële kosten en overdrachtsbelasting, is geen courtage verschuldigd. De verschuldigdheid en het bedrag van de courtage worden niet beïnvloed door hetgeen de partijen bij de overeenkomst daaromtrent onderling overeenkomen.
 17. Ingeval Allington door toedoen van haar opdrachtgever niet kan vaststellen over welk bedrag zij courtage in rekening kan brengen, heeft zij het recht dit bedrag volgens eigen taxatie te bepalen en is de naar dit bedrag berekende courtage verschuldigd.
 18. Met inachtneming van het bepaalde in artikel III.12 en III.13 is de courtage verschuldigd en opeisbaar op het moment van het tot stand komen van de overeenkomst.

  Kosten
 19. Tenzij anders overeengekomen vergoedt de opdrachtgever de kosten die Allington ten behoeve van de opdrachtgever maakt. Ten aanzien van het maken van deze kosten en de omvang ervan dient Allington tevoren met haar opdrachtgever overleg te plegen. Eén en ander geldt eveneens als de opdracht wordt opgeschort of eindigt door intrekking, teruggaaf of anderszins.
 20. Onverminderd het in artikel III.19 gestelde is de opdrachtgever die een opdracht tot dienstverlening intrekt of opschort bovendien aan Allington een vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding is, behoudens andere afspraak, gelijk aan 25% van de courtage passend bij de laatst gehanteerde vraagprijs, maar bedraagt tenminste € 1.000,- te vermeerderen met BTW.
 21. Opdrachtgever en Allington kunnen, indien daartoe aanleiding is, het bepaalde in artikel III.20 van overeenkomstige toepassing verklaren voor geval de opdracht op andere wijze dan door intrekking eindigt.

Artikel IV – Tarieven

 1. Alle verschuldigde courtage, honoraria, verschotten en andere bijkomende kosten zijn, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, exclusief wettelijk verschuldigde omzetbelasting.
 2. De hoogte van de courtage c.q. de uitgangspunten voor de berekening van de courtage indien de courtage afhankelijk is van de uitvoering van de opdracht, zal door Allington worden vastgelegd in de opdrachtbevestiging.
 3. Indien vaststelling van de courtage in overeenstemming met hetgeen in de opdrachtbevestiging is bepaald niet mogelijk is, bepaalt Allington de door opdrachtgever verschuldigde courtage op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.
 4. Indien de tot stand gekomen overeenkomst naar soort en inhoud afwijkt van de opdracht zonder dat tevoren over de hoogte van de courtage schriftelijk nadere afspraken zijn gemaakt, is opdrachtgever de op de gebruikelijke wijze berekende courtage verschuldigd, of bij gebreke daarvan, het bedrag aan courtage welke door Allington is bepaald op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven.

  Koop en Verkoop
 5. In geval van overeenkomsten van koop en verkoop wordt, zowel bij koop als bij verkoop, de courtage berekend over de desbetreffende koopsom. Onder koopsom wordt (mede) verstaan:
  a)  Het bedrag dat koper en verkoper als zodanig overeenkomen. Is over de koopsom omzetbelasting verschuldigd of is deze in de koopsom begrepen dan wordt onder koopsom mede verstaan het bedrag van de omzetbelasting tenzij de koper gerechtigd is om de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  b)  Indien bij een overeenkomst van koop en verkoop de tegenprestatie bestaat uit een lijfrentevergoeding: de waarde welke aan het onroerend goed wordt toegekend ter berekening van de verschuldigde overdrachtsbelasting;
  c)  Bij in aanbouw zijnde of nog te bouwen onroerende zaken: het overeengekomen bedrag van koop- en aanneemsom tezamen, dan wel de verwachte, uit de overeenkomst blijkende bouwsom of stichtingskosten; één en ander met inbegrip van omzetbelasting, tenzij de koper gerechtigd is de omzetbelasting in aftrek te brengen;
  d)  Bij koop en verkoop van een recht van erfpacht, dan wel van een opstal op erfpachtgrond: de koopsom, vermeerderd met een bedrag gelijk aan het tienvoud van de periodieke vergoeding op jaarbasis (canon). Wanneer geen sprake is van een canon, kunnen opdrachtgever en Allington afspreken dat de courtage vermeerderd wordt met een nader overeen te komen bedrag op basis van algemeen aanvaardbare maatstaven;
  e)  Bij koop en verkoop van appartementsrechten: de koopsom van het (de) appartementsrecht(en);
  f)  Bij koop en verkoop van lidmaatschapsrechten in een coöperatie tot exploitatie van onroerend goed of van aandelen in onverdeelde eigendommen: de koopsom van het (de) desbetreffende lidmaatschapsrecht(en) of aandeel, zonder aftrek van het aandeel in een eventuele hypothecaire lening;
  g)  Bij koop en verkoop van aandelen in een naamloze of besloten vennootschap: de blijkens het betreffende aantal aandelen, verhandelde fractie in de verkoopwaarde van het onroerend goed van de vennootschap;
  h)  Bij ruilkoop: De gezamenlijke waarde van de daarbij betrokken onroerende goederen.
 6. Met koop en verkoop worden gelijkgesteld overeenkomsten:
  a)  van ruilkoop;
  b)  van huurkoop;
  c)  van koop en verkoop op afbetaling;
  d)  van koop en verkoop die niet of niet zonder meer de verplichting tot eigendomsoverdracht bevatten (economische overdracht);
  e)  tot het vestigen van het recht van erfpacht of opstal.
 7. Indien er, behalve het onroerend goed, ook roerende zaken (bijvoorbeeld in de vorm van meubilair, stoffering en inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) worden gekocht en verkocht, of er tevens vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden worden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar worden overeengekomen: de koopsom van deze zaken en vermogensrechten.

  Huur en Verhuur
 8. In geval van overeenkomsten van huur en verhuur wordt, zowel bij huur als bij verhuur, de courtage berekend over de huursom. Onder huursom wordt (mede) verstaan:
  a)  de prestatie die de huurder en verhuurder overeenkomen als vergoeding voor het enkel genot van het onroerend goed voor het eerste huurjaar;
  b)  Indien krachtens de overeenkomst in enig volgend jaar aan huur een ander bedrag verschuldigd zal zijn dan in het eerste huurjaar, dit bedrag bij het tot stand komen van de overeenkomst reeds vastligt en het kennelijk een andere strekking heeft dan het in gelijke tred houden van de huur met de waardeontwikkeling van de euro: het totaal van die bedragen, gedeeld door het aantal jaren waarop zij betrekking hebben;
  c)  Indien de huursom niet in geld wordt uitgedrukt: het bedrag dat Allington volgens eigen taxatie juist acht. Gedeelten van huurjaren gelden voor de berekening van de courtage als geheel huurjaar.
 9. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd en overeenkomsten voor korter dan vijf jaar die voorzien in verlenging door optie of anderszins, worden voor de berekening van de courtage beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor een periode van vijf jaar of zoveel minder als overeenstemt met een in de overeenkomst voorziene einddatum. In overeenkomsten voor een periode van vijf jaar of langer, als mogelijkheid opgenomen optiejaren of jaren van stilzwijgende verlenging hebben geen invloed op de hoogte van de courtage.Met overeenkomsten van huur en verhuur worden gelijkgesteld:
  a)  pachtovereenkomsten;
  b)  huur-ruilovereenkomsten;
  c)  overeenkomsten tot ingebruikgeving;
  d)  overeenkomsten betreffende een zakelijk recht van gebruik of bewoning;
  e)  andere vergelijkbare overeenkomsten, zoals leasing.
 10. Indien ter gelegenheid van de totstandkoming van de huurovereenkomst een optierecht tot koop, een voorkeursrecht tot koop, of een koopplicht wordt overeengekomen voor een som waarvan de grootte of de wijze van berekening daarvan in de overeenkomst is vastgelegd of die met behulp van Allington moet worden bepaald en de koop wordt geëffectueerd tijdens de overeengekomen of verlengde looptijd van de oorspronkelijke of vernieuwde huurovereenkomst, is tevens courtage wegens de koop en verkoop verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.
 11. Indien er roerende zaken (zoals meubilair, stoffering, inventaris) of vermogensrechten (bijvoorbeeld goodwill) mede worden gehuurd of verhuurd, wordt onder huursom mede begrepen de voor deze goederen overeengekomen huurprijs. Worden de goederen mede gekocht en verkocht of worden vermogensrechten zoals schadevergoedingen, inschrijvingen, bijdragen en dergelijke aanspraken op derden overgedragen dan wel zulke rechten door partijen jegens elkaar overeengekomen, dan is daarover courtage verschuldigd overeenkomstig de overeengekomen tarieven bij koop en verkoop. Indien over de hoogte van tarieven bij koop en verkoop geen afspraken zijn gemaakt, dient die courtage naar redelijkheid te worden vastgesteld.

  Consultancy
 12. Het tarief voor consultancy varieert, afhankelijk van de dienstverlening en de senioriteit van de adviseur, van € 150,– tot € 250,– per uur exclusief BTW.

  Betalingen
 13. Betaling van de courtage, honoraria, verschotten en andere bijkomende kosten dient uiterlijk 14 dagen na factuurdatum, zonder aftrek, korting, verrekening, opschorting of inhouding te geschieden (in EURO) door storting of overschrijving naar een door Allington aan te wijzen bankrekening.
 14. In voorkomende gevallen zal betaling van de courtage, honoraria, verschotten en andere bijkomende kosten (eventueel middels verrekening) bij de notaris plaatsvinden.
 15. Bij gebreke van tijdige betaling jegens Allington is opdrachtgever in verzuim zonder dat een nadere aanmaning of ingebrekestelling door Allington vereist is.
 16. In geval van verzuim van opdrachtgever is opdrachtgever een rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 2% per kalendermaand. Een gedeelte van een kalendermaand geldt als gehele kalendermaand. Voorts is opdrachtgever gehouden tot vergoeding van de door Allington te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten, ten belopen van tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van € 250,- exclusief BTW.
 17. Betalingen door opdrachtgever strekken in eerste instantie in mindering op de verschuldigde incassokosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en tenslotte in mindering op de openstaande courtage, honoraria, verschotten en andere bijkomende kosten.

Artikel V – Overige voorwaarden

 1. Op alle rechtsverhoudingen tussen opdrachtgever en Allington is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen tussen opdrachtgever en Allington uit de tussen hen gesloten overeenkomsten voortvloeiende, daaronder begrepen geschillen omtrent courtage, kosten en de nakoming van opdrachtgevers betalingsverplichtingen jegens Allington, worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 2. In geval van een collegiale opdracht is Allington niet aansprakelijk voor schade wegens toerekenbare tekortkomingen, onrechtmatige daad of anderszins welke door een collega-makelaars(kantoor) veroorzaakt is bij de uitvoering van de opdracht. In geval van een collegiale opdracht prevaleren deze Algemene Voorwaarden & Tarieven boven die van de collega-makelaar.
 3. Iedere aansprakelijkheid van Allington is beperkt tot een maximaal bedrag ter grootte van de verschuldigde courtage en iedere aanspraak op Allington wegens schadevergoeding vervalt na verloop van één jaar na beëindiging van de opdracht.